Rekreativt område ved Toften

Kommuneplanramme 31.R1

Områdets anvendelse

Boligområdet i den sydøstlige del af Hammerum har ingen større samlede friarealer. Derfor skal dette område bruges til offentlige formål, først og fremmest grønt område.

Der skal være mulighed for at etablere institutioner til børn og unge i området.

Desuden skal der være mulighed for placering af kolonihaver i området.

Området skal afskærmes mod jernbanen med et 20 m bredt plantebælte.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 4,5 m
  • Grundstørrelsen i et kolonihaveområde ved eventuel udstykning må ikke overstige 400 . Ved opførelse af kolonihavehuse og legehuse i området må disse højest have et bebygget areal på 40
  • Området skal have stiforbindelse til en eventuel hovedstitunnel under jernbanen ved Tværvænget

Infrastruktur

Parkering: Inden for kolonihaveområdet skal der etableres et centralt beliggende parkeringsareal med mindst ½ parkeringsplads pr. kolonihave.