Offentligt område syd for Hammerum

Kommuneplanramme 31.OF9

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentligt grønt område og naturområde. Der kan etableres sø og vandhuller, regnvandsbassiner, friarealer, vilde naturarealer og stier rundt i området og med forbindelse til Hammerum By. Der kan i området etableres bakkeøer og skovplantninger.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelse: Der må ikke opføres bebyggelse i området

Zoneforhold

Området er i byzone og skal tilbageføres til landzone.