Offentligt område ved skole

Kommuneplanramme 31.OF8

Områdets anvendelse

Området er udlagt til opførsel af ny skole i sammenhæng med den eksisterende Hammerum Hal samt dagsinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup.

Der skal sikres en god og sikker tilgængelighed til og igennem området ved stiforbindelser samt gode parkeringsforhold og en sikker afvikling af trafikken i området.

Bevaringsværdige beplantninger, herunder træer og læhegn skal sikres.

Endvidere skal en del af området overføres fra landzone til byzone.

Området er udpeget som område med lav, middel og høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 meter

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål

Tilkørsel skal ske fra Palle Fløes Vej og Frølundvej.

Der skal sikres rekreative stiforbindelser gennem området.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af etagearealet.

Zoneforhold

En del af området skal overføres fra landzone til byzone.