Offentligt område ved Hammerum Plejehjem

Kommuneplanramme 31.OF3

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål, f.eks. ældrecenter, boliger, samt tekniske anlæg.

Såfremt området indeholder bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Der skal sikres en sti fra boligområde B8 gennem området til de offentlige områder nord for Hammerum Hovedgade (kirke, friskole, folkeskole og idrætsanlæg).

Der skal også være en sti til den øst-vestgående hovedsti, der ligger i forlængelse af Elmegade.

Området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 60
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 4 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 16 m
  • Den opsamlende sti på den vestlige side af boligområde B8 skal sammen med hovedstien i forlængelse af Elmegade sikres et forløb igennem området frem til krydsningen med Hammerum Hovedgade

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig 
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål