Offentligt område ved Hammerum Kirke

Kommuneplanramme 31.OF1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål og der skal sikres udvidelsesmulighed for disse.

Der skal være mulighed for at etablere institutioner til børn og unge i området.

Såfremt området indeholder bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Der søges etableret en sti mellem den østlige og vestlige del af området. På den måde bliver området sammenhængende på tværs af Tornebuskvej. Denne tværforbindelse skal fortsat have en grøn karakter.

Området er udpeget som område med lav og høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m og 10 m for idrætshalbyggeri
  • Højgade skal fortsat sikres som skolevej
  • Værdifuld beplantning bør bevares

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål