Erhvervsområde nord for stikvej fra Fastrupvej parallelt med motorvejen fra Århus

Kommuneplanramme 31.E9

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i miljøklasse 1 - 2 såsom kontor-, service-, håndværks- og elektronikvirksomheder.

Meningen er at skabe mulighed for et område til let erhverv som en buffer mellem boligområderne mod nord og nordøst og det meget støjbelastende erhvervsområde mod vest og syd.

Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner og arkitektonisk udtryk udføres med høj kvalitet.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 1.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres
med boliger.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og således kan indplaceres i
boligområder.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.

Zoneforhold

En del af området skal overføres fra landzone til byzone. Den øvrige del af området er i byzone og skal forblive i byzone.