Erhvervsområde syd for Hammerum

Kommuneplanramme 31.E8

Områdets anvendelse

Området kan anvendes til erhverv i miljøklasse 1 til 5 med transport behov for nærhed til det overordnede vejnet, såsom service-, håndværks-, lager-, og kontorvirksomhed samt detailhandel med særligt pladskrævende varer.

Nærmest motorvejen skal der fortrinsvis etableres erhverv, som er særligt publikumsorienterede og trafik skabende. Der kan alene etableres trafik skabende virksomheder med et stort erhvervsmæssigt behov, omfangsrige eller tunge transporter.

En lokalplan skal zoneopdele området, således at virksomhederne placeres, så deres emissioner ikke bliver til gene for tilstødende boligområder og rekreative arealer.

Området skal afskærmes med høj og tæt bevoksning og i nødvendigt omfang med voldanlæg, således at der mod tilstødende boligområder og rekreative arealer etableres en effektiv visuel og støjmæssig barriere.

Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner og arkitektonisk udtryk udføres med en høj kvalitet, som modsvarer beliggenheden langs motorvejen.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Vejbyggelinje til statsvej skal respekteres.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 18 m
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 4 etager
  • Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer i området må højest være 25.000
  • Bruttoetagearealet må for den enkelte butik højest være 25.000

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel
  • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 1.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m. Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte virksomheder kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 5 % af bruttoetagearealet.

Zoneforhold

Området skal overføres fra landzone til byzone.