Erhvervsområde til transport og logistikerhverv

Kommuneplanramme 31.E7

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til erhvervsformål, der har relation til transport og logistik.

Der må ikke etableres boliger i området.

Området er udpeget som havende særlig drikkevandsinteresse.

Området skal vejbetjenes fra HI-Parkens vejnet med forbindelse til motorvejens tilslutningsanlæg og forbindelsesvejen mellem Hammerum Hovedgade og motorvejen.

Der er mulighed for etablering af jernbane i området med henblik på godstransport.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 40 m
  • Etageantal: Højst 5 med undtagelse af evt. højlager, der kan opføres i flere etager op til 40 meter
  • Detailhandel: I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres detailsalg af egne produkter på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog højest 300

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m²erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 6.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 300 m.

Opholdsarealer

Opholdsareal: Mindst 5 % af etagearealet.