Erhvervsområde øst for Hammerum

Kommuneplanramme 31.E6

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til erhvervsvirksomheder, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik.

I tilknytning til kursusfaciliteterne kan der indrettes overnatningsmulighed, og der må etableres enkelte boliger i området for en til området tilknyttet person.

I området kan der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, videns baserede virksomheder, og kursusvirksomheder som ikke miljømæssigt belaster området, og som harmonerer med områdets eksisterende anvendelse.

Der skal etableres alle beplantning langs Hovedvej 15 og plantebælte som afgrænsning mod vest.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 50 for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 1.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.