Erhvervsområde ved Hi-Park

Kommuneplanramme 31.E3

Områdets anvendelse

Området skal bruges til erhvervsformål. Der skal skabes gode betingelser for lokalisering af virksomheder, der lægger vægt på miljømæssig ansvarlighed og en høj kvalitet i omgivelserne.

I den sydøstlige del af området imod motorvejen, rute 15 er der mulighed for etablering af service- og rastepladsfunktioner med relation til motorvejsnettet.

Der kan i forbindelse hermed etableres benzin- og dieseltankanlæg med tilhørende servicefaciliteter, cafeteria- og restaurationsfunktioner, overnatnings- og servicefaciliteter for chauffører og lignende.

Der kan ikke placeres boliger i området.

Området er udpeget som havende særlig drikkevandsinteresse af samme årsag må der ikke etableres virksomheder, der kan betragtes som grundvandstruende.

Placering af virksomheder, der vurderes at have særlige beliggenhedsmæssige krav, kan kun ske efter udarbejdelse af en særskilt lokalplan.

Der vil dog ikke kunne placeres virksomheder, der kræver store konsekvensområder, fordi de påfører naboområder særlige gener.
Der skal i området sikres mulighed for fremføring af jernbanespor og forsyningsanlæg/-ledninger.

Området skal trafikbetjenes fra Hammerum Hovedgade, fra forbindelsesvejen mellem motorvejen og Hammerum Hovedgade og fra tilslutningsanlægget ved motorvejen.

Ved lokalplanlægning i området skal facadearealerne mod motorvejen søges anvendt og udformet som et fælles sammenhængende areal, der kan blive et markant og værdigt "visitkort" for hele HI-Park.

Ved udformning af bygninger og arealer ud imod motorvejen skal der tages udgangspunkt i anbefalingerne fra Pilotprojektet vedrørende erhvervsfacadearealer, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, daværende Ringkøbing Amt samt Ikast og Herning Kommuner.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • Detailhandel: I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres detailsalg af egne produkter på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog højest 300 m2

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m²erhvervsareal

Miljøforhold

Etablering af nye funktioner i området må ikke være af grundvandstruende karakter. Der må derfor ikke fremadrettet etableres grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Mindst tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet. Mindst 25 % af den enkelte parcels grundareal skal udlægges som sammenhængende friareal.