Erhvervsområde syd for Jernbanen

Kommuneplanramme 31.E2

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til industrivirksomheder.

Der må ikke etableres boliger, detailsalg eller selvstændig kontorvirksomhed i området.

Der skal sikres et afskærmende plantebælte i mindst 20 meters bredde mod boligområdet mod vest. De enkelte erhvervsparceller skal adskilles af plantebælter.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

En del af området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 50 for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bygningshøjde: Højest 12 m. Særlige bygningsdele, som skorstene, afkastningskanaler eller ventilationsanlæg, kan gives en større højde

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 3.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs-eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.