Erhverv nord for Hammerum Hovedgade

Kommuneplanramme 31.E10

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik.

I området kan der etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, vidensbaserede virksomheder og kursusvirksomheder, som ikke miljømæssigt belaster området, og som harmonerer med områdets eksisterende anvendelse.

Området kan desuden anvendes til lager, engroshandel, webshop og udstilling ifm. virksomhed.

Der kan opføres eller indrettes de for virksomhedernes administration nødvendige kontorer.

Der må ikke etableres boliger og detailhandel i området.

Bebyggelsesforhold

• Bebyggelsesprocent højest 50 for den enkelte parcel
• Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
• Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m

Parkering

• 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv
• 1 p-plads pr. 200 m2 etageareal lager. Dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1
p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.

Beplantning

Der skal etableres et beplatningsbælte langs Hammerum Hovedgade.

Arealerne mellem bebyggelse og vejanlæg skal fremstå grønne og må ikke bebygges.

Konsekvenszone

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens
udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Risiko for oversvømmelse

En del af området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanud

arbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.