Erhvervsområde ved Hammerum Hovedgade

Kommuneplanramme 31.E1

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til erhvervsvirksomheder samt virksomheder, som forhandler særligt pladskrævende varer, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Der må ikke etableres boliger i områderne.

I områderne må der ikke etableres selvstændig kontorvirksomhed.

Der må kun være én udkørsel til Hammerum Hovedgade.

Der skal sikres areal til gennemgående hovedstier gennem området. Der foretages afskærmende beplantning i en bredde på mindst 20 m mod boligområderne mod vest og syd.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 50 for den enkelte ejendom
  • Etageantal højest 2
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10 m
  • Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer i området 31.E1 må maksimalt være 2500
  • Bruttoetagearealet må for den enkelte butik højest være 2500
  • I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres detailsalg af egne produkter på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog højest 300

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs-eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.