Centerområde i de centrale af Hammerum

Kommuneplanramme 31.C1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat være centerområde, herunder boliger, og der må gerne komme flere centerfunktioner i form af butikker, restaurationsvirksomhed, visse offentlige institutioner, serviceerhverv, liberale erhverv og i tilknytning til butikkerne fremstillingsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne.

De erhvervsbygninger, der ikke har centerfunktion, ønskes på længere sigt ændret til center- eller boligformål. Matrikelnr. 23b, Hammerum By, Gjellerup kan til enhver tid tages i brug til transportformål for jernbanen.

Såfremt området indeholder bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Parkerings-, adgangs- og friarealer skal afgrænses med beplantning. På den måde kan karréstrukturen i området genskabes.

Området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Bebyggelsesprocent: Højest 70 for området under ét
 • Etageantal: Højest 4
 • Bygningshøjde: Højest 12 m
 • Kommuneplanramme C1 og C2 udgør detailhandelscenteret for bydelscenter Hammerum
 • Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 3750
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 2000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500
 • Elmegade skal fortsat sikres som skolevej

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 12 siddepladser i restauration
 • Mindst 1 p-plads pr. 20 siddepladser i restauration ved ombygning fra andet erhverv eller bolig

Fra centerområdet skal der være bekvemme og trafiksikre hovedstier til boligområderne. Til de sydøstlige bydele i form af cykel- og gangtunnel under jernbanen. Til de nordlige bydele i form af trafiksikre fodgængerovergange på tværs af Hammerum Hovedgade.

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.