Boligområde øst for Frølundvej

Kommuneplanramme 31.B9

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger som tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent: højst 45 for området som helhed
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Etageantal: højest 2 etager
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet.

Andet

Det skal med lokalplanlægning sikres, at nye boliger i området ikke belastes med støj fra jernbane eller virksomheder øst for jernbanen over de gældende grænseværdier ved placering af bebyggelse og ved at stille krav om etablering af afværgeforanstaltninger i form af støjværn eller konstruktiv støjbeskyttelse i bebyggelsen.

Bækken i områdets nordlige afgrænsning er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper.