Boligområde syd for plejehjemmet

Kommuneplanramme 31.B8

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger med åben-lav eller tæt-lav karakter. Det skal være en blanding af lave boligtyper. Bygninger til visse offentlige formål kan indpasses.

Trafikbetjeningen kan ske fra Vester Alle og Toftegårdsvej.

Området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 30 ved åben-lav bebyggelse  og 40 ved tæt-lav bebyggelse
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Det skal sikres, at stier fra område B2 og OF3 kan forbindes med områdets interne stinet

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav. 

Mindst 10% af området udlægges til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for områdets bebyggelse.