Boligområde ved Hørmarken i Hammerum

Kommuneplanramme 31.B7

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger og skal bebygges med en blanding af lave boligtyper, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der skal dog være mulighed for at indpasse bygninger til visse erhvervstyper, som ikke er til gene for omgivelserne.

Der skal laves sikre og bekvemme stiforbindelser for cyklende og gående.

Det gælder forbindelsen til skole, center, rekreative arealer m.v. på langs og på tværs af Hammerum Hovedgade samt under jernbanen.

Der skal sikres velbeliggende fælles friarealer for hver boliggruppe. Området skal afsluttes med et plantebælte mod erhvervsområde E1.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 30 ved åben-lav bebyggelse og 40 ved tæt-lav bebyggelse
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Området skal trafikbetjenes fra ny fordelingsvej fra rundkørsel på hovedvej 15
  • Der skal etableres støjafskærmning mod erhvervsområde E1

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav. 

Mindst 10 % af området udlægges til større samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for områdets bebyggelse.