Boligområde ved Bjødstrupvej

Kommuneplanramme 31.B4

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boliger med åben-lav og tæt-lav karakter.

Bygninger til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner, kan indpasses.

Der skal foretages en trafiksanering i området for at skabe et bedre trafikmiljø.

Det skal gøres mere sikkert for cyklende og gående at krydse jernbanen og Hammerum Hovedgade.

Såfremt området indeholder bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Ved nyanlæg skal det være muligt at plante langs veje, ved stier og på friarealer.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

En del af området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Højst 30 for åben-lav bebyggelse og højest 45 for tæt-lav bebyggelse
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • Der må højst etableres to boliger pr. matrikel i området
  • Langs områdets sydøstlige grænse skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte på mindst 10 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt/lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav.

Zonestatus

En del af området skal overføres fra landzone til byzone.