Boligområde nord for Højgade - Øst

Kommuneplanramme 31.B14

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boliger med åben-lav eller tæt-lav karakter, dog kan der etableres etageboliger på matr. nr. 6a og 6v Hammerum By, Gjellerup. Bygninger til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner, kan indpasses.

Der skal foretages en trafiksanering i områderne for at skabe et bedre trafikmiljø.

Det skal gøres mere sikkert for cyklende og gående at krydse jernbanen og Hammerum Hovedgade. Kommuneatlasset for Herning beskriver en række karakteristiske landskabs-, by- og bygningsstræk, der skal have
særlig bevågenhed i planlægningsarbejdet.

Såfremt området indeholder bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Ved nyanlæg skal det være muligt at plante langs veje, ved stier og på friarealer.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse, dog er den maksimale bebyggelsesprocent 50 for matr. nr. 6aog 6v Hammerum By, Gjellerup under ét
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter
  • Der må højest etableres to boliger pr. matrikel ved åben-lav bebyggelse, dog må der for matr. nr. 6a Hammerum By, Gjellerup etableres i alt 12 boliger

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype, dog for matr. nr. 6a og 6v Hammerum By, Gjellerup skal der være mindst 1 pr. bolig ved etageboliger

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet ved åben-lav bebyggelse og 50 % af boligetagearealet ved tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse.