Boligområde nord for Hammerum Hovedgade

Kommuneplanramme 31.B11

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til etagebyggeri. Bygninger til visse formål, som for eksempel daginstitutioner, kan indpasses.

Der skal foretages en trafiksanering i området for at skabe et bedre trafikmiljø.

Det skal gøres mere sikkert for cyklende og gående at krydse jernbanen og Hammerum Hovedgade.

Ved nyanlæg skal det være muligt at plante langs veje, ved stier og på friarealer.

Området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 60
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • I området skal der, langs en del af den nordvestlige grænse mod jernbanen, etableres et plantebælte på mindst 25 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype, dog kan parkeringskravet nedsættes til 1 for 2 værelsesboliger
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet.