Boligområde nord for Højgade - Vest

Kommuneplanramme 31.B1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boliger med åben-lav karakter. Bygninger til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner, kan indpasses.

Der skal foretages en trafiksanering i områderne for at skabe et bedre trafikmiljø.

Det skal gøres mere sikkert for cyklende og gående at krydse jernbanen og Hammerum Hovedgade. Kommuneatlasset for Herning beskriver en række karakteristiske landskabs-, by- og bygningsstræk, der skal have særlig bevågenhed i planlægningsarbejdet.

Såfremt området indeholder bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Ved nyanlæg skal det være muligt at plante langs veje, ved stier og på friarealer.

Området er udpeget som område med lav, middel og høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter
  • Der må højest etableres to boliger pr. parcel i området

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.