Erhvervsområde nord for Fasterholt

Kommuneplanramme 73.E2

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til industrivirksomheder, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav.

I området kan der etableres virksomheder, som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings-, lugt eller trafikgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser.
Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området.

Mod landområderne skal der ske en afskærmning med beplantning og lignende.

Der er omkring rammeområdet udlagt en konsekvenszone på 500 m, hvor der ikke må etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene.

Eksisterende boliger, virksomheder, aktiviteter kan opretholdes indenfor konsekvensområdet.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsens rumfang i forhold til grundarealets størrelse må ikke overstige 3 m3/m2
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bygningshøjde: Højest 12 m
  • Særlige bygningsdele som skorstene, afkastningskanaler eller ventilationsanlæg kan gives en større højde

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1  p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 5.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 7.

Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 500 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.