Erhvervsområde syd for Ejstrupvej

Kommuneplanramme 73.E1

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varer samt erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Der må ikke etableres selvstændig bolig eller selvstændig detailhandel i området.

Område 73.E1 skal afgrænses af beplantning mod landområdet.

Der kan inden for området opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation samt bassiner til forsinkelse og/eller nedsivning af overfladevand.

En del af området er udpeget som område med middel risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 45
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
 • Den del af rammeområdet, som ligger inden for det beskyttede hedeareal, kan kun anvendes til vejareal
 • Detailhandel: Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varegrupper i området kan udvides med 1.500
 • Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varegrupper i området må maksimalt være 1.500
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte butik til særligt pladskrævende varegrupper må højest være 1.500
 • I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres detailsalg af egne produkter på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog højest 300

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1  p-plads pr. 50  etageareal til erhverv
 • Mindst 1  p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel
 • Mindst 1  p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.