Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej

Kommuneplanramme 73.B5

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger. Bebyggelsen skal have åben-lav karakter. I området må der etableres visse erhvervstyper, når disse ikke er til gene for omgivelserne.

Der kan etableres fritidsanlæg i området.

Der kan etableres regnvandsbassin.

Området ligger inden for udpegning af område med risiko for oversvømmelse ved ekstremregn. Der skal i den konkrete planlægning tages stilling til håndtering af regnvand, herunder særligt i forhold til placering af regnvandsbassiner og eventuel terrænregulering for at sikre, at boliger/bygninger kan placeres uden risiko for oversvømmelse.

Området ligger i nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser. Dette skal der tages højde for i den kommende konkrete planlægning for området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype.

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.