Boligområde øst for Grønlundvej

Kommuneplanramme 73.B1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boliger. Bebyggelsen skal have åben-lav karakter. Men der skal være mulighed for at indpasse byggeri til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner.

Der skal tages hensyn til, at der i området skal laves et sammenhængende stisystem. Det er også vigtigt, at det bliver mere sikkert at krydse Ejstrupvej og Grønlundvej for cyklende og gående.

Byen skal afgrænses mod landområderne ved hjælp af beplantning. Der skal være mulighed for at plante langs veje, stier samt på friarealer m.v.

En del af området er udpeget som område med middel risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Der må højest etableres to boliger pr. matrikel

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype.

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.