Teknisk anlæg for biogas syd for Ilskov

Kommuneplanramme 29.T36

Områdets anvendelse

Området må anvendes til biogasanlæg med tilhørende funktioner. Der skal sker en konkretisering af anlæggets placering gennem kommuneplantillæg og lokalplan.

Der er omkring rammeområdet udlagt en konsekvenszone, hvor der ikke må etableres boliger og anden miljø følsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene.

Eksisterende boliger, virksomheder, aktiviteter kan opretholdes indenfor konsekvensområdet.

Bebyggelsesforhold

  • Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for biogasanlæggets funktion
  • Omkring området skal der etableres plantebælter med henblik på afskærmning i forhold til det omliggende landskab
  • I forbindelse med den konkrete planlægning for biogasanlæg skal der tages konkret stilling til de landskabelige forhold for at sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af det nærliggende værdifulde landskab