Vindmølleområde ved Krusbjerg

Kommuneplanramme 29.T15

Områdets anvendelse

I området kan opsættes maksimalt 5 vindmøller

Bebyggelsesforhold

 • Maksimal totalhøjde 107 meter
 • Minimal totalhøjde 100 meter
 • Møllerne skal placeres som angivet på kortet nedenfor.
 • Vindmøllerne skal opstilles på en ret linje med retning fra nord-nordvest mod syd-sydøst
 • Vindmøllerne skal opstilles med ca. lige stor indbyrdes afstand.  
 • Der kan opføres mindre teknikbygninger på op til 30  i tilknytning til arbejdsarealet ved møllerne.

Fokus i projektplanlægningen

I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages:

 1. Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes om der må rejses vindmøller i randzonen.
 2. Der skal foretages en konkret vurdering af projektets påvirkning af Ovstrup Hede, da heden er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø og Natura2000-område. Der skal udarbejdes visualiseringer af projektet fra Ovstrup Hede.
 3. Der løber en højspændingsledning på 60 kV i den vestlige del af området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav.
 4. Vindmøllernes støjpåvirkning af de nærtliggende rekreative arealer, Sunds Kommuneplantage, Sunds Nørreå og Lunebakker skal belyses.
 5. Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyvestation Karup, skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området.
 6. Der skal tages højde for, at der forefindes skovarealer omkring område 29.T15.
 7. Der skal tages højde for, at der kan være beskyttet natur indenfor eller omkring område 29.T15. Det skal forventes, at der kan stilles krav om regulering af projektet for at sikre de beskyttede naturtyper. Desuden skal det sikres, at opstilling af vindmøller ikke påvirker evt. Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.  

Miljøforhold

Der udlægges konsekvensområder omkring de vindmøller, som kan etableres ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 29.T15.1. Inden for:

 • I zone A (44 dB (A) ved 8 m/s) må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse i det åbne land.  
 • I zone B (39 dB (A) ved 8 m/s) må der bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse i det åbne land, ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse.