Erhvervsområde ved Røjenvej

Kommuneplanramme 29.E4

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til produktionserhverv med tilhørende administration og lager. Der må ikke være virksomhed, der er til væsentlig gene med forurening.

Der er mulighed for at opføre eller indrette én bolig i tilknytning til virksomheden, f.eks. til ejeren.

Rundt om arealet skal anlægges et beplantningsbælte.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 45
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsens rumfang i forhold til grundarealets størrelse må ikke overstige 2 m3/ m²
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1,5 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Opholdsarealer

Mindst 10 % af erhvervsetagearealet.