Erhvervsområde for landbrugsrelateret erhverv ved Gl. Sundsvej ved Sunds

Kommuneplanramme 29.E14

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til landbrugsrelaterede erhvervsvirksomheder inden for miljøklasse 3 - 5. Der kan indenfor området etableres landbrugsrelaterede erhvervsvirksomheder.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter
  • Enkelte bygningsdele kan gives en større højde, hvis tekniske og produktionsmæssige forhold taler herfor
  • Samlet bebyggelse må ikke overstige 2.650 kvadratmeter

Infrastruktur

Parkeringspladser: Mindst 1 p-plads pr. ansatte.

Miljøforhold

Der må kun etableres erhverv inden for miljøklasse 3 - 5 i området.

Mindste tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet til administration og personalerum.

Zoneforhold

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.