Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej ved Sunds

Kommuneplanramme 29.E13

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til erhvervsvirksomheder inden for miljøklasse 3 - 5. Det vil sige, at der inden for området kan etableres virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne, og op til egentlige produktionsvirksomheder, som er mere belastende.


Det er kun den på stedet værende virksomhed, der kan udvide i rammeområdet. Der må ikke placeres nyt erhverv.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter
  • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom

Infrastruktur

Parkeringspladser: Mindst 1. p-plads pr. ansatte.

Miljøforhold

Der må kun etableres erhverv inden for miljøklasse 3 - 5 i området.

Mindste tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industri områder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet til administration og personalerum.

Zoneforhold

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.