Erhvervsområde ved vester Sneptrupvej, Simmelkær

Kommuneplanramme 29.E10

Områdets anvendelse

Området kan anvendes til erhvervsformål for de typer af virksomheder, der primært anvender og forarbejder landbrugsprodukter. Der kan etableres en bolig i området til driftsleder o.lign.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 30 for den enkelte parcel
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden: Maksimalt 8,5 m for bebyggelse til bolig, kontor o.lign. og maksimalt 14,2 for driftsbygninger, haller o.lign.
  • Hele området skal fremstå som én samlet bebyggelse mht. farvevalg, udformning o.lign.
  • Etablering af skiltning skal følge bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven