Rekreativt område

Kommuneplanramme 69.R19

Områdets anvendelse

Området kan anvendes til rekreative fritidsaktiviteter i tilknytning til søen, herunder støjende fritidsaktiviteter som vandskiløb og sejlads med motordrevne fartøjer, samt stærkt begrænset detailhandel jf. planlovens bestemmelse om detailhandel i forbindelse med et anlægs primære funktion.

Inden vandskisportsaktiviteter kan igangsættes skal der foreligge en kvalificeret dokumentation for, at gældende støjbestemmelser kan overholdes. Dokumentationen skal dels indeholde støjbelastninger ved nærmeste boliger og dels støjkonturer til fastsættelse af støjkonsekvenszoner.

Udformningen af evt. støjdæmpende tiltag vil bero på det konkrete behov for støjdæmpning.

I området kan der opføres klubhuse, omklædningsrum, tribune, iskiosk, skure til sportsredskaber, dommertårne og lignende, som understøtter områdets anvendelse til fritidsformål.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 10
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 6,5 m