Område til råstofindvinding

Kommuneplanramme 69.J3

Områdets anvendelse

Området skal bruges til råstofindvinding.

I forbindelse med indvinding af råstoffer skal der tages hensyn til landskabet.

Bebyggelsesforhold

  • Der må ikke opføres bebyggelse, ud over den der er nødvendig for driften, dvs. mindre bebyggelse og tekniske anlæg, dog maksimalt 1000  bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 5 m
  • Efter endt gravning skal alle bygninger og tekniske installationer fjernes
  • Retableringer: Retablering skal ske i overensstemmelse med råstoflovens bestemmelser