Skærbæk

Kommuneplanramme 69.BL9

Områdets anvendelse

Mindre landsbymiljø nær Lind.

Skærbæk ligger fint landskabeligt og har en værdifuld ældre beplantning, som rammer byen ind mod det omgivende landskab. Den østlige del af landsbymiljøet kan anvendes til bolig- og jordbrugsformål, skole- og undervisningsformål samt enkelte mindre erhvervsvirksomheder med tilknytning til jordbrugserhvervet.

Den vestlige del af landsbymiljøet kan anvendes til boligformål, som åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelse i den vestlige del skal placeres langs Rind Plantagevej og vejbetjenes fra denne.

Ny bebyggelse skal respektere eksisterende værdifuld beplantning og skal orienteres således, at der sikres udsigt over Fjederholt Å.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 15
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Særlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter søges fastholdt
  • Der kan i den vestlige del af området højest opføres 35 boliger

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer 

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav. Mindst 10% af erhvervsetagearealet.