Nørre-Kollund

Kommuneplanramme 69.BL8

Områdets anvendelse

Mindre landsbymiljø nær Lind.

Nørre Kollund har en fin beplantning langs veje og i haver. Hvor markerne kommer tæt til byens gadeforløb, er der gode udsigtsmuligheder. Dette søges bevaret og forstærket.

Området kan anvendes til bolig- og jordbrugsformål, samt enkelte erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 30 for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Særlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter søges fastholdt
  • I området er der mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervsetagearealet.