Rekreativt område ved Nabkær

Kommuneplanramme 33.R1

Områdets anvendelse

Området skal bruges til kolonihaver. I områdets nordlige del skal der gøres plads til en østvestgående hovedsti og/eller grønt område langs bækken.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 10
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 4,5 m
  • Der må kun opføres kolonihavehuse i området og disse må højest have 40  bebygget areal

Infrastruktur

Parkering: Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype.