Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej

Kommuneplanramme 33.OF3

Områdets anvendelse

Området skal bruges til offentlige formål, undervisning, forskning, kunst og kultur mv.

I området kan der efter Byrådets særlige tilladelse tillige etableres bygninger til liberale erhverv, hvis de liberale erhverv har tilknytning til områdets øvrige funktioner.

Der skal være arkitektonisk og landskabelig harmoni mellem de forskellige bebyggelser og udstillingsarealer i området.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Etageantal: Højest 2 etager. Højest 3 for del af matr. nr. 6a og 14a. Højest 6 for en bygning på matr. nr. 6i
  • Bygningshøjde: Højest 12 m. Skulpturen ELIA kan dog opføres i 14 m med en søjlehøjde på højest 30 m over terræn. Højest 22m for en bygning på matr. nr. 6i
  • Der skal reserveres plads til etablering af nordsydgående plantebælter samt internt vejnet til betjening af området med tilhørende arealer til grønning

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.

Zonestatus

En del af området skal overføres fra landzone til byzone.