Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej

Kommuneplanramme 33.OF2

Områdets anvendelse

Området skal bruges til offentlige formål, undervisning, forskning, kunst og kultur, serviceerhverv tilknyttet offentlige formål mv.

Der skal være arkitektonisk og landskabelig harmoni mellem de forskellige bebyggelser og udstillingsarealer i området.

Der skal friholdes areal til udbygning af aktivitetsgaden Studenterstrøget.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Etageantal: Højest 3 etager
  • Bygningshøjde: Højest 18 m
  • Der skal reserveres plads til etablering af nordsydgående plantebælter samt internt vejnet til betjening af området med tilhørende arealer til grønning

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål

Opholdsarealer

Mindst 10 % af erhvervsetagearealet.

Andet

Området skal ved lokalplanlægning disponeres efter nord-sydgående felter af beplantning, bygninger eller græs.

Etablering af funktioner i området må ikke være af grundvandstruende karakter. Der må kun fremadrettet etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Zoneforhold

Området skal overføres til byzone.