Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej

Kommuneplanramme 33.OF1

Områdets anvendelse

Området skal bruges til offentlige formål, undervisning, forskning, kunst og kultur mv.

I områdets sydlige og vestlige del samt umiddelbart øst for grønningen ved De Geometriske Haver kan der efter Byrådets særlige tilladelse bygges ungdoms- og kollegieboliger.

Der skal være arkitektonisk og landskabelig harmoni mellem de forskellige bebyggelser og udstillingsarealer i området.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Etageantal: Højest 6 etager. Højest 5 for Handels- og Ingeniørhøjskolen. Højest 3 for matr. nr. 1a og 1o
  • Bygningshøjde: Højest 22 m
  • Værdifuld beplantning i området omkring Herning Kunstmuseum og Højskolen bør bevares. Der skal reserveres plads til etablering af nord-sydgående plantebælter samt internt vejnet til betjening af området med tilhørende arealer til grønning, herunder forlængelse af Birk Centerpark til trinbrættet i Birk

Infrastruktur

Parkeringspladser:

  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- og ældrebolig
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet. Byrådet kan forlange, at der efter en samlet plan udlægges en del af område OF1 som sammenhængende parkområde.