Erhvervsområde nord for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)

Kommuneplanramme 33.E7

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav.

Der er omkring rammeområdet udlagt en 300 m konsekvenszone, hvorom det gælder: Eksisterende boliger, virksomheder og aktiviteter kan opretholdes indenfor konsekvensområdet. Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse indenfor konsekvensområdet.

Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området.

Beplantning skal afgrænse områderne mod landområdet, mod Gjellerupvej og langs Hovedvej 15.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent: Højest 60 for den enkelte matrikel
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • Bygningshøjde: Højest 12 m
  • Særlige bygningsdele, som skorstene, afkastningskanaler eller ventilationsanlæg, kan gives en større højde

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs-eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 6

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 300 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.