Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)

Kommuneplanramme 33.E6

Områdets anvendelse


Området må kun anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik.

Området må anvendes til udvalgsvarebutikker, der i koncept og varesortiment ikke kan indpasses i bymidten eller i et bydelscenter. Det omhandler virksomheder med store bygningsvolumener eller som kan
medføre trafikale gener i bymidten. Det kan for eksempel være køkken, tæppe eller hårde hvidevarer, hvor varerne er af særligt pladskrævende karakter. Derudover gives mulighed for genbrugsbutikker med særligt
pladsbehov, webshops med mindre butiksdel og virksomheder med varesortiment, som både er af engrosmæssig og butikskarakter.

Der kan indenfor området etableres indendørs foreningsformål og festsal.

Der må ikke etableres boliger i områderne.

I område E6 kan der etableres selvstændig kontorvirksomhed og liberale erhverv. Der skal etableres beplantning langs Hovedvej 15.

I område 33.E6 skal der gøres plads til internt vejnet til betjening af området. Område E6 må ikke have vejadgang fra syd.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte matrikel
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
 • Kommuneplanramme 33.E2 udgør detailhandelscenteret for Aflastningscenter Birk
 • Det samlede detailhandelsareal til udvalgsvarebutikker for området 33.E2 må maksimalt være 8.066
 • Den enkelte butik må maksimalt være 2.500
 • I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion kan der etableres detailsalg af egne produkter på højest 300

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 p-plads pr. 50  etageareal til erhverv
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel
 • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 pr. 50  til indendørs foreningsformål
 • Mindst 1 pr. 8. gæst til festsal

Miljøforhold

Det er fortrinsvis virksomheder i miljøklasse 2 til 4, der kan placeres i området.

Mindst tilladte miljøklasse er 2.
Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4.
Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Etablering af nye funktioner i området må ikke være af grundvandstruende karakter. Der må kun fremadrettet etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.

Zoneforhold

Området ligger i byzone.