Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen

Kommuneplanramme 33.E5

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til ikke grundvandstruende erhvervsvirksomheder indenfor miljøklasse 1-2. Dvs. at der indenfor området kan etableres virksomheder, der påvirker omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre omfang.

Området må kun anvendes til erhverv, herunder kontorer, administration, lager, laboratorium, væksthuse o.l., der etableres i tilknytning til erhvervet.

Området kan anvendes til offentlige formål, herunder uddannelse, kontorer, forskning og laboratorier.

Området ligger i indvindingsopland til Herning Vandværk og område med særlige drikkevandsinteresser. Dette skal der tages højde for i den kommende konkrete planlægning for området.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for området under ét
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 meter
  • Skorstene, antennemaster og lignende, som er nødvendige for virksomhedens produktion eller områdets tekniske forsyning, skal integreres og indarbejdes i bebyggelsens arkitektur

Infrastruktur

Parkeringspladser:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Etablering af nye funktioner i området må ikke være af grundvandstruende karakter. Der må kun fremadrettet etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.

Zoneforhold

Området ligger i landzone og skal overføres til byzone.

Andet

Udpeget bevaringsværdige træer indenfor rammeområdet skal bevares. Syge træer der fældes, skal erstattes af tilsvarende.