Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)

Kommuneplanramme 33.E2

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik.

Der kan indenfor området etableres detailhandel til særlig pladskrævende varer.

Der kan indenfor området etableres indendørs foreningsformål og festsal.

Der må ikke etableres boliger i områderne.

I område E2 kan der etableres selvstændig kontorvirksomhed og liberale erhverv. Der skal etableres beplantning langs Hovedvej 15.

I område 33.E2 skal der gøres plads til internt vejnet til betjening af området. Område E2 må ikke have vejadgang fra syd.

I den østlige del af område E2 mellem Fastrupvej og Birk Centerpark skal der mod syd friholdes areal til et kultur og idrætsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb (Grønningen). Der skal i Grønningen
være mulighed for en udbygning af aktivitetsgaden Studenterstrøget mod syd.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte matrikel
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer i området 33.E2 må maksimalt være 11.793 m²
  • Bruttoetagearealet må for den enkelte butik højest være 10.000 m²

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal detailhandel
  • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
  • Mindst 1 pr. 50 m² til indendørs foreningsformål
  • Mindst 1 pr. 8. gæst til festsal

Miljøforhold

Det er fortrinsvis virksomheder i miljøklasse 2 til 4, der kan placeres i området.

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Etablering af nye funktioner i området må ikke være af grundvandstruende karakter. Der må kun fremadrettet etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.