Erhvervsområde nord for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)

Kommuneplanramme 33.E1

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varer samt industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav.

Der er omkring rammeområdet udlagt en 300 m konsekvenszone, hvorom det gælder: Eksisterende boliger, virksomheder og aktiviteter kan opretholdes indenfor konsekvensområdet. Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse indenfor konsekvensområdet. Konsekvenszonen er mod øst afgrænset af Ny Gjellerupvej og Industrivej Syd. Virksomhederne i området skal overholde støjkrav til boligområderne øst for Ny Gjellerupvej og Industrivej Syd.

Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området.

Der gives mulighed for opstilling af solceller hvis dette vurderes at kunne indpasses på baggrund af konkret landskabsvurdering. Opstilling af solceller forudsætter udarbejdelse af lokalplan til formålet. Tagflader kan om alle omstændigheder benyttes til solceller.

Beplantning skal afgrænse områderne mod landområdet, mod Gjellerupvej og langs Hovedvej 15.

I den nordøstlige del af område 33.E1 skal det være muligt at gennemføre en østvestgående hovedsti.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Bebyggelsesprocent: Højest 50 for området under et
 • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
 • Bebyggelsens rumfang i forhold til grundarealets størrelse må ikke overstige 3 m3/m²
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
 • Særlige bygningsdele, som skorstene, afkastningskanaler eller ventilationsanlæg, kan gives en større højde
 • Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer i områderne 33.E1 og 33.E8 må maksimalt være 4000 m²
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte butik til særligt pladskrævende varer må højest være 4000 m²
 • I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion kan der etableres detailsalg af egne produkter på højest 300 m²

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal detailhandel
 • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 3.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs-eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 6.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 300 m.

Opholdsarealer

Mindst 10 % af etagearealet.

Zonestatus

En del af området skal overføres fra landzone til byzone.