Boligområde ved Sandgaardsvej

Kommuneplanramme 33.B1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boligformål, og bebyggelsen skal have åben-lav karakter.

Der skal gives mulighed for beplantning langs Silkeborgvej samt på friarealer med mere.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30  
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Der må højest etableres to boliger pr. matrikel

Infrastruktur

Parkeringspladser: Mindst 1½ pr. bolig uanset boligtype.

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.